Algemene voorwaarden FrutzelZone
Versie 2 – 1 april 2018

Identiteit van de onderneming.

FRUTZELZONE
Hurksestraat 19 / 1.22
5652 AH Eindhoven

Telefoonnummer:            +31 6 24576343
E-mail adres:                    info@frutzelzone.nl
KvK nummer:                   56084757

Algemeen.
Voorafgaand aan het definitief plaatsen van een bestelling op de website van FrutzelZone gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en bent u, na de aankoop van producten uit het assortiment, betalingsplichtig. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien beide partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Bij producten die u via deze webwinkel koopt en op maat worden gemaakt volgens de door u ingevoerde specificatie vallen buiten de algemene voorwaarden. Het herroepingrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

Aanbod en Prijzen.
De opgegeven prijzen zijn in Euro en inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten, onder voorbehoud van prijs- en zetfouten. Alle aanbiedingen, overeenkomsten of offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Frutzelzone behoudt zich het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Het aanbod van FrutzelZone bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het product, zodat consument een goede beoordeling kan maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Frutzelzone niet. Productfoto’s zijn waarheidsgetrouw, echter kan FrutzelZone niet garanderen dat de daadwerkelijke kleuren exact overeenkomen met de weergegeven kleuren.

Overeenkomst, Bestellen en Communicatie.
Na het plaatsen van een bestelling en aanvaarden van de algemene voorwaarden ontvangt de consument zo spoedig mogelijk – uiterlijk 2 werkdagen – een bevestiging van de overeenkomst. Hierin is de volgende informatie opgenomen: identiteit consument, identiteit FrutzelZone, datum en ordernummer, overzicht van de bestelling,  totale kosten van de producten inclusief 21% BTW, hoogte van de verzendkosten, betaalgegevens en wijze van betaling. In geval van het huren van een FrutzelBox staat ook de hoogte van de borg vermeld en hoe deze voldaan moet worden.

Betaling.
Consument is verplicht om binnen 7 werkdagen tot betaling over te gaan. Is na de wettelijke 7 werkdagen de factuur niet voldaan beschouwd FrutzelZone dat de koop is geannuleerd. Speciaal op maat gemaakte artikelen worden pas in productie genomen bij een aanbetaling van 50% en vallen niet onder de algemene voorwaarden. Het herroepingrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief. De consument mag de bestelling afhalen op één van de twee op de site aangegeven locaties. Dit kan alleen op afspraak, u hoeft dan geen verzendkosten te betalen.

Levering en Uitvoering.
FrutzelZone voert uw bestelling/opdracht met de hoogst mogelijke zorg uit. De plaats van levering is het adres dat consument zelf ingevoerd heeft. Producten worden zo spoedig mogelijk geleverd, met een uiterlijke levertijd van 30 dagen. Levertijden zijn indicatief en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend ook heeft u geen recht op schadevergoeding. De consument mag de bestelling afhalen op één van de twee op de site aangegeven locaties. Dit kan alleen op afspraak, u hoeft dan geen verzendkosten te betalen. Bij speciaal op maat gemaakte artikelen geldt een aanbetaling van 50%. Speciaal op maat bestelde artikelen hebben een minimale levertijd van 5 werkdagen. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Frutzelzone verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Herroepingsrecht en Retourneren
Vanaf het moment dat consument de bestelling ontvangt (of bij gedeeltelijke levering het laatste product) heeft consument twee weken de tijd om zich te beroepen op het herroepingsrecht of te retourneren. Consument behandelt het product zoals dat in een stenen winkel ook gedaan zou worden. Zodra de consument besluit om gebruik te maken van het herroepingsrecht moet u dit kenbaar maken aan Frutzelzone, dit doet u door een e-mail te sturen naar info@frutzelzone.nl onder vermelding van herroepen/retourneren | (ordernummer). Vervolgens print consument het juiste formulier uit van de website en voegt dit geheel ingevuld bij de zending. De consument is zelf verantwoordelijk voor het goed verpakken van de retourzending voor een goede bescherming tijdens het transport. De kosten voor de terugzending zijn voor de consument. Bij producten die consument via FrutzelZone koopt en op maat worden gemaakt volgens de door consument ingevoerde specificaties vallen buiten de algemene voorwaarden. Het herroeping/retourneer recht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

Garantie
Frutzelzone staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Frutzelzone er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan Frutzelzone via e-mail te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat te verkeren. De garantie geldt niet indien: De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Duur.
Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
Opzegging.
De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De consument kan de in de vorige regels genoemde overeenkomsten: te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Frutzelzone voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging.
Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. In afwijking van voorgaande regel mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Overmacht.
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft FrutzelZone in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat FrutzelZone gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan FrutzelZone kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Copyright.
Op alle informatie op deze site berust auteursrecht. Het is dan ook niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Frutzelzone, informatie, foto`s en ontwerpen van deze site te kopiëren, te verspreiden, of anderszins in welke vorm dan ook te gebruiken. Dit is van toepassing op de gehele site. Frutzelzone behoudt ten alle tijden de rechten van haar ontwerpen.

Privacy.
Frutzelzone respecteert de privacy van de gebruikers van haar website en afnemers van haar producten en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonlijke gegevens, zodat privacy wordt gewaarborgd. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor doeleinden gerelateerd aan het afhandelen van bestellingen en het versturen van mailings (nieuwsbrieven). Laatstgenoemde onder de nadrukkelijke voorwaarde dat elke mailing aan de ontvanger de mogelijkheid biedt om zichzelf te verwijderen van de mailinglijst. Te allen tijden heeft de gegevensverstrekker het recht op inzage, correctie en verwijdering van zijn/haar eigen persoonsgegevens. Persoonlijke informatie wordt nimmer verstrekt aan derden.

Klachtenregeling
 Frutzelzone beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Frutzelzone, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Bij Frutzelzone ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Frutzelzone binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Geschillen.
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Aanvullende of afwijkende bepalingen.
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadelen van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Workshops, Kinderfeestjes, Open Atelier of ander Creatief Event.
Vanaf het moment dat consument een boeking plaats voor een workshop, kinderfeestje, open atelier of welk ander creatief event in de frutzelzone of op locatie waar dan ook binnen Nederland gelden de volgende voorwaarden:
Na ontvangst van boeking op de website of ondertekening van de bevestiging op uw offerte is de overeenkomst bindend na bevestiging van FrutzelZone en kunt u enkel via e-mail annuleren tot 7 dagen voor het plaatsvinden van consument zijn/haar creatieve event. Annuleren na deze datum is niet meer mogelijk en consument is het gehele aankoopbedrag verschuldigd aan FrutzelZone. Het herroepingrecht is dan ook niet van toepassing.
Consument is zich ervan bewust dat FrutzelZone niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade aan kleding. FrutzelZone adviseert bij workshops waar gewerkt wordt met lijm, verf etc aan consument zelf rekening te houden met kledingkeuze en consument zorgt zelf dat andere deelnemers hiervan op de hoogte zijn.
FrutzelZone aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade die voortkomt uit het volgen van een creatief event.
Voor een evenement buiten Eindhoven rekent FrutzelZone een kilometervergoeding van € 0,25 per kilometer.
Voor workshops die door calamiteit afgezegd worden (dit telt voor consument en FrutzelZone) is het mogelijk in overleg een andere datum te kiezen. Consument ontvangt geen geld retour, consument haalt deze workshop in op een andere datum, consument ontvangt een tegoedbon.
Zonder afmelding niet aanwezig tijdens de workshop, dan vervallen bovenstaande opties. 

 

Sorteer op
© 2017 - 2020 FrutzelZone | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan www.frutzelzone.nl naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.